18.12.50

ระบบ DSS

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)
DSS คือ กลุ่มของเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ ที่มีความสัมพันธ์กันดี ติดต่อกับผู้ใช้แบบง่ายๆ การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กับแบบจำลองหลายๆแบบ แบบจำลองเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เพื่อแก้ปัญหาแบบกึ่งมีโครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้าง
โปรแกรม DSS ที่นิยมใช้
ได้แก่
* โปรแกรม Interrelated DSS ได้แก่ โปรแกรมที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจของปัญหา
* โปรแกรมการพยากรณ์ หรือ Forecasting ได้แก่โปรแกรมช่วยสนับสนุนการพยากรณ์ต่าง ๆ
* โปรแกรมอื่น ๆ ได้แก่ การวางแผน การพัฒนายุทธศาสตร์ การโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ

ชนิดของระบบ DSS
Model – driven DSS ได้แก่ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ที่เป็นระบบเดี่ยวที่ถูกพัฒนาโดยผู้ใช้เป็นส่วนใหญ่
Data - driven DSS ได้แก่ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ที่นำฐานข้อมูลขององค์กร ระบบที่นิยมใช้กัน ได้แก่
- ระบบ On – line Analytical Processing (OLAP)
- ระบบ Data mining

ส่วนประกอบของ DSS
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่สำคัญ คือ
1. ระบบฐานข้อมูล ( DSS Database )
2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์การตัดสินใจ ( DSS Software System )
3. เครื่องมือสนับสนุนการทำงานของระบบ ( DSS Support Tool )

ตัวแบบ (Model) คือ การจำลององค์ประกอบต่างๆที่นำมาใช้ในการตัดสินใจตัวอย่างตัวแบบหรือแบบจำลองได้แก่

- ตัวแบบทางสถิติ (Statistical Models )
- ตัวแบบทางการเงินและการบัญชี ( Financial and Accounting Models )
- ตัวแบบทางการผลิต ( Production Models )
- ตัวแบบทางการตลาด ( Marketing Models)
- ตัวแบบทางทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resources Models )

Support Tools

  • เมนูที่ใช้เรียกฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบ (Pull-down Menus)
  • ระบบช่วยเหลือออนไลน์ (Online Help)
  • ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น กราฟ (User Interfaces Graphical Analysis)
  • ระบบการป้องกันการผิดพลาด (Error-correction Mechanism)

หน้าที่ของระบบ DSS
มีหน้าที่สำคัญ 5 ประการ คือ
* การสร้างแบบจำลอง เช่น การพยากรณ์ยอดขาย
* การวิเคราะห์แบบ What-If Analysis เช่น การวิเคราะห์
วิธีนี้เป็นกึ่งมีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง
* การวิเคราะห์แบบ Goal Seeking เป็นกระบวนการที่ผู้ตัดสินใจกำหนดผลลัพธ์
* การวิเคราะห์แบบ Risk Analysis เป็นการวิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจ
* การวิเคราะห์แบบ Graphical Analysis คือการวิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ DSS
มีวิธีทำได้ 3 วิธีคือ
1. DSS Generators ได้แก่ เครื่องมือในการพัฒนาระบบที่คล้ายกับโปรแกรมสำเร็จรูป แต่สามารถกำหนดลักษณะการทำงานได้ตามฟังก์ชันต่างๆที่มีให้
2. เปลือกระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS Shells) ได้แก่ โปรแกรมที่ใช้ช่วยในการสร้างระบบ DSS เฉพาะองค์กรหรือหน่วยงานเปลือกระบบ
- ข้อดี คือ ใช้งานได้ง่ายโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์มากเช่นโปรแกรมเมอร์
3. Custom-Mode Software คือการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ DSS ขึ้นมาเองโดยใช้ภาษาที่เป็นภาษาขั้นตอน เช่น ภาษาซี หรือ ซีพลัส(C++) ปาสคาล หรือภาษาชั้นสูง
- ข้อดี คือ ผู้ใช้หรือองค์กรจะได้ระบบ Dss เหมาะสมกับความต้องการมากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: